Green Rose

Merinoull- og bambusklær til baby og barn: jakker, body, bukser, cardigan, luer, nattposer blant annet
Handlekurven er tom

Innledning

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av varer til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet.

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene.

1. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (e-post, tekstmelding til mobiltelefon - SMS) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

2. Partene

Selger er:

GREEN ROSE Arlauskis ENK, Org. nr: 999 014 461 MVA (registrert i Brønnøysund-registeret), Gardhaugen 27, 5416 Stord, E-post: post_eta_green-rose.no, og blir i det følgende benevnt "vi" eller "oss".

Kjøper er:

den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt "du", "deg", "din" eller "ditt".

3. Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, er uten merverdiavgift, siden vi ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

4. Avtaleinngåelse og ordrebekreftelse

Hvis kjøper sender inn en bestilling av varer via dette nettstedet ved å klikke på «Send bestilling», tilbyr han seg å kjøpe varene fra vårt nettsted. Bindende avtale inngås når selgeren mottar kjøperens bestillingen.

Avtalen er bindende kun for de varene som det refereres til i den e-posten som bekrefter at selger har godkjent kjøpers bestilling. Man bør lese og sjekke opplysningene i denne e-posten for å forsikre seg om at de stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen eller man ikke er fornøyd med opplysningene i e-posten, bør kjøper melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betaling

Foreløpig kan betaling av varer foretas ved å bruke PayPal-betalingsløsning som aksepterer Visa, MasterCard, American Express kredittkort. Man behøver ikke å disponere PayPal-konto for å gjennomføre betaling - det kan man gjøre som PayPal gjest. PayPal er en av de tryggeste metodene for elektronisk overføring av penger. Du kan bruke kredittkortet eller bankkontoen uten å avsløre kontonumrene til selgeren. Les om trygg handel med PayPal.

Ved betaling med kredittkort, vil lov av 21.juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse. Vi selger ikke til kjøpere under 18 år, da de ikke kan stifte gjeld jf. Vergemålsloven (vgml.) § 2.

Men vi regner med å tilby dere flere betalingsalternativer i en overskuelig framtid!

6. Tilgjengelighet av varer og levering

Opplysninger på dette nettstedet i forhold til tilgjengelighet av varer kan endres av oss uten forvarsel. Vi gjør vårt beste for å oppdatere nettsidene kontinuerlig i takt med endringer i vareutvalget, men det vil kunne skje at vi går tomme for en vare idet du bestiller. Vi tar derfor forbehold mot dette og kan ikke garantere permanent eller kontinuerlig tilgjengelighet av alle varene presentert på dette nettstedet.

Vi leverer varene du bestilte til leveringsadressen du oppga da du bestilte fra nettstedet. Leveringen skjer i henhold til informasjonen på bestillingsbekreftelsen din. Hvis leveringstidspunktet ikke fremgår av bestillingsbekreftelsen, skal varene leveres innen 5 virkedager etter bestillingen ble bekreftet.

Tillegg til Svalbard - 250 NOK ekskl. mva uansett fraktalternativ.

Vi er ikke ansvarlige for leveringsforsinkelser forårsaket av at ingen var tilstede for å ta imot leveringen av varene eller postkassen var for liten til å romme sendingen. Det er ditt ansvar å kontakte postkontoret for å avtale henting eller levering av varer som ikke kunne leveres fordi av overnevnte årsak.

Vi er ikke ansvarlige for forsinkede leveringer forårsaket av forhold som er utenfor vår kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, streik, lock-outs og andre arbeidskonflikter, kollaps av systemer eller infrastrukturer, flom, brann og eksplosjon.

7. Risikoen for varen

Du blir eieren av varene du har bestilt når de har blitt levert til deg og vi har mottatt hele betalingen for varene. Hvis leveringstiden er kommet og du unnlater å overta en vare som er stilt til din rådighet etter avtalen, har du likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

8. Angrerett

Angrerett innebærer at du uten grunn kan returnere varen til oss selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Du bør melde fra om bruk av angreretten til vår kontaktadresse:

GREEN ROSE Arlauskis ENK, Gardhaugen 27, 5416 Stord, eller per e-post 

innen 14 dager etter at varene, de foreskrevne opplysningene om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Hvis du mottar angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen du mottar angrerettsskjema og opplysningene. Hvis du ikke har mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom du ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Ved bruk av angreretten må varene sendes tilbake til vår kontaktadresse i samme stand og mengde som da du mottok de og innen rimelig tid. Varene bør sendes tilbake i orginalemballasjen hvis dette er mulig. Hvis du er i besittelse av varene, er du forpliktet til å ta godt vare på de. Vi tilbakebetaler hele kjøpesummen, bortsett fra fraktkostnader, så raskt som mulig og senest innen 14 dager fra den dag vi mottar varene, eller henteseddel eller varene er stilt til vår rådighet. Vi refunderer vanligvis kjøpesummen på samme måte som ble benyttet av deg da du foretok kjøpet.

Les om angrerettloven.

9. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi oss melding om du vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest 2 år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen 5 år. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

Med en gang har vi bekreftet at varen er defekt eller andre problemer, vil vi refundere beløpet for varen som er skadet eller defekt, hvis det er innenfor en rimelig tid etter salget. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan du også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet). Meldingen til oss eller kredittyter bør være skriftlig (e-post eller brev).

10. Rettigheter ved forsinket levering

Dersom vi ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom oss, og dette ikke skyldes forhold på din side, kan du holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra oss.

Oppfyllelse: Dersom vi ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan du fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra oss. Du kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som vi ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for oss at det står i vesentlig misforhold til din interesse at vi oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan du som forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving: Du kan heve avtalen med oss dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis vi ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som du har fastsatt. Du kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre vi har sagt at vi ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Du kan videre kreve erstatning for tap du lider som følge av forsinkelsen fra vår side jf. forbrukerkjøpslovens § 24. Du må melde krav til oss ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 9.

11. Rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra oss.

Retting eller omlevering: dersom varen har en mangel, kan du kreve at vi retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Vi kan motsette oss dit krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder oss urimelige kostnader. Vi skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for deg, uten risiko for at du ikke får dekket

sine utlegg og uten vesentlig ulempe for deg. Vi kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig. Selv om du verken krever retting eller omlevering, kan vi tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom vi sørger for slik retting eller omlevering, kan du ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan du kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan du heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Du kan også kreve erstatning for økonomisk tap du lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33. Du må melde krav til oss ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 9.

Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av oss.

12. Våre rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes oss eller forhold på vår side, kan vi i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra deg. Vi kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikkeforskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom du ikke betaler, kan vi fastholde kjøpet og kreve at du betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper vi vår rett dersom vi venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra din side, kan vi heve avtalen. Vi kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt. Vi kan også heve kjøpet dersom du ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som vi har fastsatt. Vi kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre du har sagt at du ikke vil betale.

Erstatning: Vi kan kreve erstatning fra deg for økonomisk tap som vi lider som følge av kontraktsbrudd fra din jf. forbrukerkjøpslovens §46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom du ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan vi kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling jf.forsinkelsesrenteloven.

Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og du kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav jf. inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom du unnlater å hente ubetalte varer, kan vi belaste deg med et gebyr + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke vår faktiske utlegg for å levere varen til deg. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år da disse ikke kan stifte gjeld jf. vgml. § 2.

13. Garanti

Garanti som gis av oss, gir deg rettigheter i tillegg til de rettighetene du allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i din rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 10 og 11.

14. Personopplysninger

Med mindre du samtykker til noe annet, kan vi kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre vi har samtykke fra foreldre eller foresatte. Dine personopplysninger utleveres kun til andre hvis det er nødvendig for at vi skal få gjennomført kjøpsavtalen, eller i lovbestemte tilfeller.

Vi kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig. Hvis vi vil benytte dine personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende deg reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, vil vi innhente ditt samtykke ved avtaleinngåelsen. Vi gir deg informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene.

Ved spørsmål om vår bruk av personopplysninger eller ønske om at vi sletter eller endrer personopplysningene, kan du kontakte oss per e-post på post_eta_gree-rose.no eller ved å sende et brev til vår kontaktadresse; GREEN ROSE Arlauskis ENK, Gardhaugen 27, 5416 Stord.

Les mer om personopplysningsloven

15. Ansvarsfraskrivelse

Vi kan ikke stilles ansvarlig hvis du ikke kommer inn på dette nettstedet, enten helt eller delvis, på grunn av årsaker utenfor vår kontroll; som for eksempel ytelsen av din eller vår ISP (Internet Service Provider), nettleseren din eller internett (denne listen er ikke fullstending). Dette nettstedet er delvis avhengig av programvare for å fungere. Selv om vi overvåker nettstedet kan vi ikke garantere at nettstedet eller funksjoner på nettstedet er uten feil, tilgjengelig til enhver tid og/ eller uten virus. Det er ditt ansvar å ta i bruk nødvendige sikkerhetssystemer (inkludert anti-virus og andre sikkerhetskontroller) for å sikre tryggheten og påliteligheten av innholdet.

Ingen av disse vilkårene påvirker ansvaret vi måtte ha i henhold til gjeldende lover og rettigheter.

Frakt

kjøp under 800 kr - 100 kr på frakt
kjøp over 800 kr - 160 kr på frakt
   
Pga kraftig reduserte priser
kan vi ikke tilby mer attraktiv frakt

Betalingsmåter

PAYPAL

betal via Paypal med vanlig bankkort

FAKTURA

utsatt betaling